Valitse sivu

Varsinainen yhtiökokous 2023

Aallon Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.3.2023 kello 10.00 alkaen.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Yhtiökokouksessa esitettävä toimitusjohtajan katsaus lisätään kokouksen jälkeen nähtäville tälle verkkosivulle.

 

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Alta löydät ohjeet yleisimpiin tilanteisiin sekä tarkemmat ohjeet kokouksen etäosallistumiseen. Kattavammat osallistumisohjeet on annettu Yhtiökokouksen materiaalit -osiosta löytyvän Yhtiökokouskutsun kohdassa C.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomista

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 2.3.2023 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Tämän verkkosivun kautta (ilmoittautumislinkki avataan sivun yläosaan 2.3.2023 klo 10.00)

Kirjautuminen sähköiseen ilmoittautumispalveluun edellyttää osakkeenomistajan tai tämän lakimääräisen edustajan tai asiamiehen vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Edustamisoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi-valtuuttamispalvelua. Lisätietoja valtuuttamispalvelusta on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/valtuudet.

b) Postitse tai sähköpostilla

Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla tältä verkkosivulta löytyvä ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aallon Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä tieto siitä, osallistuuko osakkeenomistaja tai tämän asiamies yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajien Aallon Group Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Osakkeenomistajan, tämän edustajan tai asiamiehen on kokouspaikalla tarvittaessa osoitettava henkilöllisyytensä ja / tai edustamisoikeutensa.

 

2. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita muiden osakkeenomistajan asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai erillisen sovelluksen latausta. Osallistumiseen tarvitaan internetyhteyden lisäksi tietokone tai mobiilipäätelaite, jossa on valmius äänentoistoon ja mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämistä varten. Osallistumiseen suositellaan jotakin seuraavista verkkoselaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Osakkeenomistaja vastaa oman internetyhteytensä, laitteistojensa ja ohjelmistojensa toimivuudesta. Tarkempia teknisiä ohjeita etäyhteydellä osallistumiseen ja mahdollisuus omien laitteiden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy löytyy osoitteesta: https://vagm.fi/inderes-agm-solutions

Etäyhteydellä kokoukseen osallistujalle ennakkoäänestys ei ole pakollista, mutta teknisiin häiriöihin varautumiseksi etäosallistujien, suositellaan äänestävän myös ennakkoon yhtiökokouskutsun kohdan C 4 mukaisesti.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestinä tai matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä 22.3.2023 kello 16.00 mennessä.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 18.3.2022 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-pandemian vuoksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla ja ryhtyi kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla.

Yhtiö järjesti yhtiökokouksen jälkeen kello 15.00 virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitettiin yhtiökokouksen tekemät päätökset sekä katsaus yhtiön toimintaan. Tilaisuudessa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Tilaisuudessa esitettävät eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, eikä tilaisuus ollut osa varsinaista yhtiökokousta.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 45 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 2.3.2022 klo 10.00 mennessä. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.3.2022 kello 16.00 asti. Yhtiö ei vastaanottanut kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2021
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Yhtiökokouskutsu 24.2.2022
Ennakkoäänestyslomake
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2021

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin 18.3.2021 kello 15.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 677/2020 nojalla ja päätti ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistiin yhtiökokouksen materiaaleihin tälle sivulle kokouspäivänä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 47 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 2.3.2021 klo 10.00 mennessä. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja saattoi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.3.2021 kello 16.00 asti. Yhtiö ei vastaanottanut kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokouksen materiaalit

Yhtiökokouksen 2021 Pöytäkirja
Toimitusjohtajan videoesitys
Vuosikertomus 2020
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Yhtiökokouskutsu 24.2.2021
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
Ennakkoäänestyslomake

 

Varsinainen yhtiökokous 2020

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin 10.6.2020 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla ja päätti ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistiin yhtiökokouksen materiaaleihin tälle sivulle kokouspäivänä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 67 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 22.5.2020 klo 16.00. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 28.5.2020 kello 16.00 asti sähköpostitse yhtiölle. Määräaikaan mennessä esitetyt osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset  on lisätty kokousmateriaaliin 31.5.2020.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2019

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Yhtiökokouskutsu 18.5.2020 (muutettu 20.5.2020)

Yhtiökokouksen tietosuojaseloste

Aallon Groupin osakkaiden esittämät kysymykset ja johdon vastaukset

Yhtiökokouksen 2020 Pöytäkirja

Toimitusjohtajan videoesitys

 

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Aallon Groupin ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu hallitus. Lisäksi yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muiden asioiden lisäksi tilinpäätöksen vahvistamiseta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päättää lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokouspäivää, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen ja äänioikeus

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.