Yhtiökokous

Ilmoittaudu kokoukseen

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidetään 18.3.2021 kello 15.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 677/2020 nojalla ja päättänyt ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tältä verkkosivulta.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät ole kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan tällä verkkosivulla kokouspäivänä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 47 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin viimeistään 2.3.2021 klo 10.00 mennessä. Määräaikaan mennessä yhtiö ei saanut vastaehdotuksia.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja saattoi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.3.2021 kello 16.00 asti. Yhtiö ei vastaanottanut kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokouksen materiaalit

Yhtiökokouksen 2021 Pöytäkirja
Toimitusjohtajan videoesitys
Vuosikertomus 2020
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Yhtiökokouskutsu 24.2.2021
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
Ennakkoäänestyslomake

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin 10.6.2020 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla ja päätti ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistiin yhtiökokouksen materiaaleihin tälle sivulle kokouspäivänä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 67 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 22.5.2020 klo 16.00. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 28.5.2020 kello 16.00 asti sähköpostitse yhtiölle. Määräaikaan mennessä esitetyt osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset  on lisätty kokousmateriaaliin 31.5.2020.

 

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2019

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Yhtiökokouskutsu 18.5.2020 (muutettu 20.5.2020)

Yhtiökokouksen tietosuojaseloste

Aallon Groupin osakkaiden esittämät kysymykset ja johdon vastaukset

Yhtiökokouksen 2020 Pöytäkirja

Toimitusjohtajan videoesitys

 

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Aallon Groupin ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu hallitus. Lisäksi yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muiden asioiden lisäksi tilinpäätöksen vahvistamiseta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päättää lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokouspäivää, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen ja äänioikeus

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.