Yhtiöjärjestys

Aallon Groupin yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 22.2.2019 poistaa lunastus- ja suostumuslausekkeet yhtiöjärjestyksestä ehdollisena sille, että yhtiön hallitus päättää First North -listautumisen toteuttamisesta. Muutokset rekisteröidään kaupparekisteriin ennen listautumista. Muutosten jälkeen osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Aallon Group Oyj:n yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Aallon Group Oyj.

2. Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on talous- ja yrityshallintopalveluiden tuottaminen. Samalla yhtiö huolehtii liiketoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiönä organisaatiosta, yritystoiminnan suunnittelusta, valvonnasta ja rahoituksesta.

4. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

5. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Yhtiötä edustavat myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

6. Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokouspäivää, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

9. Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

10. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä
 2. tilintarkastuskertomus,
  päätettävä:
 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä
 7. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista,
  valittava:
 8. hallituksen jäsenet ja
 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä
  käsiteltävä:
 10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.
11. Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

12. Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus.